Konferencer og temadage

Konferencer og temadage Print Send Gem som PDF

Fyraftensmøder om det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan

UCL inviterer til en række fyraftensmøder, der sætter fokus på det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan.

Netop nu er den nye dagtilbudslov i høring. Forslaget indebærer bl.a. en revidering af de pædagogiske læreplaner, hvor leg, dannelse, børneperspektiv, børnefællesskaber og læringsmiljøer kommer til at stå centralt – alt det, der skal skabe kvalitet for børn i dagtilbud.

UCL tilbyder en række fyraftensmøder med fokus på temaerne fra det pædagogiske grundlag for den styrkede læreplan. Fyraftensmøderne tager afsæt i et bredt læringsbegreb og giver inspiration til, hvordan du kan skabe pædagogiske læringsmiljøer for og sammen med børnene, hvor legen og den legende tilgang til læring, barnets interesser, undren og nysgerrighed er udgangspunktet for de læreprocesser, som barnet indgår i.

Du kan deltage i møderne som en række eller enkeltvis.

Se folder for fyraftensmøderne

Målgruppe

Pædagogisk personale i dagtilbud, dagtilbudsledere og pædagogiske konsulenter.

Indhold

Vi veksler mellem oplæg, refleksioner og arbejdsspørgsmål til egen praksis.

Onsdag 7. marts 2018: Kreative processer, samskabelse og inddragelse af børneperspektiver

v/ Lene Tanggaard Pedersen, professor, Ph.d., Centerleder og Viceinstitutleder, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

Lene Tanggaard Pedersen perspektiverer udvalgte dele af forskningen i udviklingen af børns kreativitet set i relation til arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagtilbud. I de nye styrkede læreplaner er det en vigtig pointe at kunne arbejde med et bredt og favnende læringsbegreb, der fastholder betydningen af barnets eget perspektiv og legen som det dominerende motiv for barnets udvikling. Dette er en central forudsætning for, at børnene kan udvikle deres egen kreativitet, som er afhængig af, at barnets udspil bliver mødt adækvat af voksne, der kan rammesætte pædagogiske aktiviteter uden at overstyre med sans for, hvad barnet lærer gennem samspillet med både andre børn og voksne. Oplægget trækker på eksempler fra Lene Tanggaards forskning i samarbejde med blandt andet Viborg Kommune og Capital of Children (Billund).

Fyraftensmødet er afholdt.

Tirsdag 20. marts 2018: Børns leg og eksperimenterende virksomhed i dagtilbud

v/ Ph.d.-stipendiat Sarah Damgaard Warrer, Aarhus Universitet (DPU).

Med afsæt i en forståelse for barnets legende væsen præsenteres perspektiver på børns leg og eksperimenterende virksomhed, der rummer potentialer for læring, udvikling, dannelse og livsudfoldelse. Dette fyraftensmøde sætter fokus på forskningsbaseret viden om børns leg i dagtilbuddets hverdagsliv i et kontinuum mellem børnenes frie uforstyrrede leg, pædagogstøttet leg og pædagogstyret leg, og indkredser karakteristikker af gode legemiljøer og pædagogiske tiltag, der støtter legen.

Deltagerne inviteres til refleksion og diskussion af dagtilbuddets muligheder og udfordringer knyttet til arbejdet med Masterens perspektiver på leg, herunder de professionelle voksnes rolle og deltagelse i leg.

Fyraftensmødet er afholdt.

Tirsdag 17. april 2018: Børns oplevelse af sammenhæng mellem børnehave og skole – samarbejde om overgange

v/ Karen Stougaard, lektor, Videreuddannelsen i Pægagogik og Læring ved UCL.

Overgangen fra dagtilbud til skole er et skelsættende skift i et barns liv, og forskning om skolestart viser, at en god og tryg skolestart har stor betydning for det enkelte barns selvtillid og trivsel og for den videre færd i skolesystemet. Børn opnår den bedste og mest trygge skolestart, når de forskellige aktører arbejder tæt sammen og etablerer den bedst mulige sammenhæng i en overgang, hvor børnene oplevelser, at de erfaringer, lege, viden og færdigheder, de har med sig fra børnehaven og familien, bliver anerkendt som vigtige og betydningsfulde i skolen.

Gode overgange kræver tæt samarbejde og løbende videndeling mellem professionelle i dagtilbud og indskoling samt en målrettet opmærksomhed på en stærk sammenhængskraft. En fælles kultur og et fælles pædagogisk grundsyn for skoler og dagtilbud kan således medvirke til at skabe kontinuitet og sammenhæng i overgangen og dermed styrke læringsmiljøet og trivslen i indskolingen.

Fyraftensmødet er afholdt.

Onsdag 2. maj 2018: Leg og læring i læringsmiljøer – en didaktisk udfordring

v/ Thorleif Frøkjær, Videreuddannelse og forskning, UCC.

”Læringsmiljøer af høj kvalitet kalder i høj grad på et fagligt, dygtigt, kompetent og empatisk personale og ledelse, der fortløbende har blik for, hvordan praksis kan rammesættes, organiseres og tilrettelægges, således at børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.” Et klip fra Master for en styrket pædagogisk læreplan, som er det pædagogiske grundlag for arbejdet med nyskrivning af læreplanstemaerne med tilføjelse af to brede læringsmål for hvert tema.

Samtidig peger international daginstitutionsforskning på, at kvaliteten af interaktionen mellem voksne og børn er den mest betydningsfulde enkeltfaktor for barnets intellektuelle udvikling. Det handler altså om den voksnes alment pædagogiske forholdemåde og perspektiv på sig selv og barnet.

Fyraftensmødet er fuldt booket.

Mandag 4. juni 2018: Sammen om eksperimenterende læringsmiljøer

v/ Malene Slott Nielsen, lektor, Ph.d., Videreuddannelse i Pædagogik og læring, UCL og Christina Haandbæk Schmidt, lektor, Ph.d., Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, UCL.

Læringsmiljø bliver et centralt begreb i det pædagogiske og didaktiske arbejde i daginstitutioner som følge af den styrkede pædagogiske læreplan. Oplægsholderne præsenterer fund fra et igangværende forskningsprojekt ‘Sammen om børns eksperimenterende læring’ (2017-2019). Projektet undersøger, hvordan læringsmiljø kan blive til som pædagogik løsrevet fra nogle af de lærings-, målstyrings- og kvalitetsdiskurser, som også dominerer i uddannelsespolitikken og daginstitutionspædagogikken, og i stedet bidrage til at skabe nye muligheder og betingelser for, hvordan pædagoger, børn og ledere sammen kan skabe eksperimenterende læringsmiljøer i daginstitutionelle praksisser. Projektet involverer pædagoger og ledere fra tre børnehuse, der sammen med forskere, undervisere, konsulenter og studerende fra UCL udvikler viden om, hvordan læringsmiljøer kan ‘understøtte børns mod til at prøve nyt, at turde fejle, famle og slippe fantasien løs’. Projektet er funderet i det demokratiske og helhedsorienterede læringssyn, som ligger til grund for den styrkede pædagogiske læreplan.

Fyraftensmødet er fuldt booket.

Tidspunkt

Alle dage kl. 17-19.30.

Pris

400 kr. eksklusiv moms pr. møde.

Forplejning

Sandwich + vand.

Sted

UCL Campus Odense
Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense

Kontakt

Spørgsmål vedrørende tilmelding:

Sussi Skjoldan
Studieadministrationen
Tlf.: 6318 4015
Mail: susk@ucl.dk

Spørgsmål vedrørende kursets indhold:

Kirsten Kamstrup
Videreuddannelse i Pædagogik og Læring
Tlf.: 2363 8267
Mail: kika@ucl.dk

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.